Ellen Burgers – GZ-Psycholoog

logo
landschap toren

Kosten en vergoeding 2024

Psychologenpraktijk Burgers heeft ervoor gekozen om contractvrij te werken, dit houdt in dat we spreken van niet-gecontracteerde zorg. Het is afhankelijk van de door u gekozen polis en verzekeraar, welk percentage van het behandeltarief u vergoed krijg. Advies: check zélf of u een natura- of restitutiepolis heeft, en of uw verzekeraar een gemiddeld gecontracteerd tarief, of een marktconform (NzA) tarief vergoedt. Check tevens of de zgns Restitutiepolis ook een zuivere Restitutiepolis is, of een combinatie-polis waarbij uw verzekeraar onderdelen (zoals thuiszorg en de ggz) uitsluit van vergoeding.

Belangrijke voorwaarden voor vergoeding:

  • u heeft een verwijzing van uw huisarts voor de Generalistische Basis-GGZ (GBGGZ).
  • het eerste consult mag maximaal 9 maanden later zijn dan de datum op de verwijsbrief;
  • de datum op de verwijsbrief dient vóór het eerste consult bij ons te liggen;
  • in de verwijsbrief dient een vermoeden te staan van een DSM-diagnose (psychische diagnose).

Het Zorgprestatiemodel (ZPM):

Het Zorgprestatiemodel is de naam van de nieuwe bekostiging voor de GGZ in Nederland die is ingegaan per januari 2022. In het Zorgprestatiemodel wordt de rekening gestuurd kort nadat de zorgprestaties plaatsvinden. Op uw rekening kunnen dan meerdere losse consulten of andere zorgprestaties (bv. telefonisch consulten) staan.
In het zorgprestatiemodel legt uw zorgverlener een zorgvraagtype vast. Het zorgvraagtype geeft informatie over (de ernst van) uw zorgvraag. Het zorgvraagtype bepaalt niet de prijs van de behandeling. Dat doen de zorgprestaties die u krijgt.
Meestal zijn de eerste twee intake-gesprekken gericht op diagnostiek; het helder krijgen van uw hulpvraag en de aanpak daarvan. Op basis van die gegevens vul ik de vereiste Honos+ lijst in die het zorgvraagtype bepaalt. Daarna gaan we over tot de behandeling ofwel therapie.
De gespreksduur varieert van 45-60 en soms 90 minuten en kunt u op uw factuur terugvinden.

Tarieven Zorgprestatiemodel 2024:

Tarieven van Psychologenpraktijk Burgers liggen onder het NZa-tarief (vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit).

Consult type en duurDiagnostiekBehandeling
45 minuten€ 140€ 130
60 minuten€ 160€ 150
OVP consult 45 minuten€ 120€ 120
OVP consult 60 minuten€ 130€ 130

Niet-verzekerde zorg/OVP (onverzekerd product) :

De overheid heeft een aantal diagnoses uit het vergoedingenpakket geschrapt. Dit is onder meer het geval bij de behandeling van aanpassingsstoornissen, slaapstoornissen, relatieproblematiek, en werk gerelateerde problematiek. Als de u geboden zorg niet vergoed wordt vanuit de basisverzekering, dan wordt dat vooraf met u afgestemd. Wij bieden dan zorg in de vorm van OVP consulten. Ook als u om privacy redenen geen gebruik wenst te maken van de vergoedingsmogelijkheden bij uw zorgverzekeraar of bij uw gemeente, wordt het OVP-tarief in rekening gebracht.
De kosten van OVP consulten moet u zelf betalen. Wellicht heeft u in dat geval wel recht op een vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering. Informeert u hiervoor zelf bij uw zorgverzekeraar. Soms kunt u ook een vergoeding ontvangen via uw werkgever, het UWV (in het kader van arbeidsintegratie) of andere instanties.
Ook kunt u besluiten om een behandeling die wel vergoed wordt vanuit de basisverzekering, toch zelf te betalen. U hoeft dan geen verwijsbrief te hebben, wij leggen geen diagnose vast en uw behandelaar is niet gebonden aan wettelijke en contractuele beperkingen ten aanzien van welke klachten mogen worden behandeld.

De kosten voor OVP consulten worden aan u zelf gedeclareerd tegen een tarief van € 120 per consult van 45 minuten, en € 140 per 60 minuten. Voor telefonische consulten of uitgebreidere emailconsulten wordt € 30 in rekening gebracht.

Factuur:

U ontvangt eind van de maand per mail de factuur voor de geleverde zorg die u zelf dient te voldoen aan de praktijk. U kunt deze factuur indienen bij uw zorgverzekeraar. Deze zal (per kalenderjaar) het Eigen Risico eerst verrekenen met de vergoeding. Het standaard Eigen Risico is voor 2024 wederom vastgesteld op € 385. Het kan zijn dat u zelf een hoger Eigen Risico heeft gekozen.

Cliënten tot 18 jaar:

Cliënten onder de 18 jaar ontvangen een factuur vanuit de praktijk, conform het OVP tarief. De zorgverzekeraar vergoedt immers pas vanaf 18 jaar hulp binnen de GBGGZ. Psychologenpraktijk Burgers heeft geen contract met de gemeentes afgesloten. Kijk op de site van Buurtteams Jeugd en Gezin voor vergoede hulp aan 18-minners in deze regio.

Jongeren vanaf 16 jaar :
Volgens de wet hebben jongeren vanaf deze leeftijd zelf beslissingsrecht. Alleen met toestemming van de jongere worden ouders geïnformeerd over het verloop van de behandeling. Voor jongeren vanaf zestien jaar geldt dat zij zonder toestemming van ouders in behandeling kunnen gaan. De ouders hebben ook geen recht op inzage van het medisch dossier.

E-health:

E-health betekent digitale zorg en is een verzamelnaam voor alle digitale mogelijkheden die bijdragen aan het verminderen van uw klachten. Denk bijvoorbeeld aan het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) dat ik gebruik, daarbinnen online en beveiligd contact met uw hulpverlener, websites met informatie, ondersteuning van uw behandeling door online oefeningen, of apps op uw smartphone om aan uw gezondheid te werken. Een voorbeeld van een app is de ACT Guide die ik als ACT Master voor u kan activeren en waarbinnen ik een scala van oefeningen en informatie kan klaarzetten.
Vanuit Psylaris kan ik de online behandeling aanvullen met EMDR therapie, bij zowel enkelvoudig als complex trauma. Als client kom je met één klik op de toegestuurde link, rechtstreeks in mijn virtuele behandelkamer binnen een beveiligde webomgeving.
Online werken, of een blended-vorm waarbij we zowel face-to-face als online werken, behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden.

Kwaliteitsstatuut:

Per 1 januari 2017 dient elke zorgaanbieder te beschikken over een kwaliteitsstatuut. Dit is een professionele standaard die beschrijft hoe de zorgaanbieder de zorg voor de individuele cliënt heeft georganiseerd, op zo’n manier dat de autonomie van de cliënt zoveel mogelijk wordt gestimuleerd en de kwaliteit van de zorg inzichtelijk wordt en toetsbaar is. Ook wordt hierin beschreven hoe er wordt samengewerkt met andere zorgverleners. Psychologenpraktijk Burgers beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut, dat u op de website van de praktijk kunt vinden.

Bij klachten:

Ik doe er alles aan om u een goede behandeling te geven. Bent u niet tevreden, kaart het dan aan, dan kunnen we kijken hoe we dit kunnen oplossen. Mochten we er samen niet uitkomen en blijft uw onvrede, dan kunt u gebruik maken van een klachtenfunctionaris van het NIP. Zie hier de link. 

Annuleren:

Bij verhindering kunt u kosteloos tot 24 uur tevoren afmelden. Wanneer dit korter is dan 24 uur, of bij een no-show, ontvangt hiervoor een factuur van € 60. Uw zorgverzekeraar vergoedt geen no-show facturen.