Ellen Burgers – GZ-Psycholoog

logo

Beroepscode NIP

Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) vindt het belangrijk dat het werk van psychologen van goede kwaliteit is. Daarom heeft het NIP een beroepscode opgesteld. In de Beroepscode voor psychologen 2015 staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels vermeld die aan het beroepsmatig handelen van een psycholoog worden gesteld. Psychologen die lid zijn van het NIP en/of een NIP-registratie hebben, moeten zich houden aan deze beroepscode.

Meer informatie kunt u vinden op de website van het NIP. De beroepscode kunt u ook via deze link direct bekijken.

ROM
De praktijk werkt met het uitvoeren van ROM metingen via het portaal van Testbeter. ROM betekent Routine Outcome Monitoring. We gebruiken ROM gegevens om de effectiviteit van de behandeling te meten en de kwaliteit te verbeteren. Ook zetten we het in om tussentijds de behandeling goed te kunnen bijsturen.
U krijgt aan het begin en aan het einde van de behandeling een algemene klachtenlijst toegestuurd via de mail. Met uw inloggegevens, die u ontvangt middels digitaal aanmelden op deze site, kunt u de lijsten invullen. De voor- en nameting gegevens worden anoniem ingeleverd aan de SBG (Stichting Benchmark GGZ). Voor meer informatie : www.sbggz.nl. U bent niet verplicht om deel te nemen maar het wordt wel zeer op prijs gesteld.
Via Testbeter ontvangt u ook specifiek op u afgestemde weekmetingen, een aanmeldvragenlijst en eventuele gerichte aanvullende testen of lijsten.

Klachtenregeling
Mocht het zich voordoen dat u het oneens bent met aspecten van de behandeling dan nodigen wij u van harte uit om dit met mij te bespreken. We zetten dit graag in om de zorg te verbeteren en te optimaliseren. Graag werk ik met u samen aan een oplossing.
Een rechtstreeks gesprek met uw behandelaar is vaak de snelste weg naar een oplossing. U kunt ook bellen, schrijven of mailen, uw klacht wordt altijd serieus genomen.
Mocht een gesprek met uw behandelaar niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kunt u een klacht indienen bij de LVVP. Als uw psycholoog lid is van de LVVP, kunt u gebruik maken van de LVVP-klachtenregeling. Voor meer informatie zie www.lvvp.info.
Ook het Collega van Toezicht van het NIP neemt klachten in behandeling over psychologen die NIP-lid zijn. De klacht moet gaan over het beroepsmatig handelen van de psycholoog (zie Beroepscode). Meer informatie over de procedure is te vinden via www.psynip.nl.

Vereniging EMDR Nederland.
Ellen Burgers is werkzaam als erkend EMDR- Practitioner
Practitioners zijn ervaren EMDR therapeuten die zelfstandig in staat zijn EMDR behandelingen bij complexe psychische problematiek uit te voeren. Dit betekent dat EMDR toegepast moet kunnen worden in een breder kader en met inachtneming van ‘timings’- en stabilisatievoorwaarden alsmede mogelijke contra-indicaties.
De filosofie die ligt achter de hieronder te formuleren concrete eisen voor verlening en verlenging van het practitionerschap is de volgende. Een practitioner moet:
aantoonbare praktische EMDR-ervaring hebben en deze praktische ervaring regelmatig onderhouden;
aantoonbare kwaliteiten hebben als EMDR- therapeut;
deze kennis en vaardigheden met betrekking tot EMDR regelmatig bij- en nascholen.
De eisen voor deze registratie zijn na te lezen via www.emdr.nl

Registraties
De behandelaar van Psychologenpraktijk Burgers werkt volgens de Beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze code schrijft voor dat het gedrag en de werkhouding van de psycholoog verantwoordelijk, integer, respectvol en deskundig moet zijn. In deze beroepscode staan richtlijnen en gedragsregels die zijn afgeleid van deze vier basisprincipes. Deze gedragsregels maken het voor zowel cliënt, opdrachtgever als psycholoog duidelijk welke rechten en plichten er ten aanzien van behandeling, onderzoek, het dossier en andere zaken gelden. De volledige beroepscode is te lezen via de link via de link boven aan deze pagina.

Ellen Burgers is Registerpsycholoog NIP/Kinder & Jeugd


Verder loopt de aanmelding bij de LVVP (Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigd Psychologen en Psychotherapeuten). Zie www.lvvp.info.
De praktijkhouder is uiteraard BIG geregistreerd, zie www.bigregister.nl.
Psychologenpraktijk Burgers is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17275897.
De AGB code van Psychologenpraktijk Burgers is 94-004142. De persoonlijke AGB code van drs. Ellen Burgers is 94-004678, en de Kinder- en Jeugdpsycholoog AGB code is 94-005426.
Bij de Vereniging EMDR Nederland (VEN) staat de praktijkhouder ingeschreven onder lid nummer 30792 als EMDR Practitioner en EMDR Kinder- en Jeugd practitioner.

Kwaliteitsstatuut
Onderstaand kunt u het Kwaliteitsstatuut in PDF vorm vinden door op de link te klikken.
Kwaliteitsstatuut

AVG
Psychologenpraktijk Burgers hecht belang aan het veilig omgaan met uw gegevens. Op deze pagina kunt u lezen hoe dit wordt vormgegeven zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit onderdeel is nog ‘’under construction’’ dus houdt u de website in de gaten voor de meest recente informatie.

Voor het Privacystatement zie Privacy Statement.